Của Chồng – Công vợ – được đưa thẳng vào Bộ luật lao động 2019

Của Chồng – Công vợ – được đưa thẳng vào Bộ luật lao động 2019

LƯƠNG CHỒNG ĐƯỢC CHUYỂN THẲNG VỀ CHO VỢ là một trong những điểm mới nổi bật về Nguyên tắc trả lương và hình thức trả lương cho người lao động trong Bộ luật Lao động 2019 vừa được thông qua,...
read more